سمینار آموزشی روشهای نگهداری ابزاراستریل و کار با دستگاه پلاسما

بیمارستان کودکان اکبر- اسفندماه 1402

یازدهمین کنگره تخصصی و پنجمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

مرکز همایش های بین المللی رازی- دی ماه 1402

گزارش بیست و چهارمین کنگره جهانی استریلیزاسیون

بروکسل- بلژیک

سمینار آموزشی کنترل عفونت و استریلیزاسیون

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بهمن ماه 1401

دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

مرکز همایش های بین المللی رازی- دی ماه 1401

مراسم تجلیل و قدردانی از کادر درمان

خرداد ماه 1401

بیست و یکمین کنگره جهانی استریلیزاسیون

ژنو- سوییس

نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​

مرکز همایش های بین المللی رازی- دی ماه 1398

هشتمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​​

مرکز همایش های بین المللی رازی- مرداد ماه 1397

هفتمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​​​

مرکز همایش های بین المللی رازی- مرداد ماه 1396

سمینار آموزشی کنترل عفونت و استریلیزاسیون​

کرمانشاه- مرداد ماه 1395

ششمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​​​

مرکز همایش های بین المللی رازی- شهریور ماه 1395

پنجمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​​​

مرکز همایش های بین المللی رازی - آذر ماه 1394

چهارمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی​​​​

مرکز همایش های بین المللی رازی- دی ماه 1393